Kaiso Sorbie

Kaiso Sorbie

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 50 g/kg lambda-cihalotrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2309-2/2021
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Nov 30, 2028
 • Holder Agria Logisztikai Centrum Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Agria Logisztikai Centrum Kft.
 • Manufacturer Nufarm
 • Formulation emulgeálható granulátum (EG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 3 g, 5 g, 10 g, 150 g, 300 g, 500, 600 g, 1 kg, 3 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300 - 2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Kaiso EG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növényeknél és zöldségféléknél 20 m, szőlőben és gyümölcsösben 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Mérsékelt
  A készítmény felhasználása méhekre mérsékelten kockázatos! Virágzó kultúrában és virágzó gyomnövények jelenléte esetén a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-12-12 11:15