Katana

Katana

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 250 g/l flazaszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2448-1/2022
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Jul 31, 2033
 • Holder ISK Biosciences Europe N.V.

General Information

 • Distributor in Hungary Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Manufacturer ISK Biosciences Europe N.V.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 40 g; 50 g; 100 g, 150 g, 200 g, 1,0 kg, 4 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe3 - Chikara 25 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Elsodródás csökkentő technológia nélkül: szőlő, fekete bodza: 20 m zárt gyep; erdészet (karácsonyfa ültetvény, erdősítés): 10 m. A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 50 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű