Luna Max

Luna Max

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 75 g/l fluopiram, 200 g/l spiroxamin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/3446-1/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 30, 2025
 • Holder Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer AG
 • Formulation szuszpo-emulzió (SE)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 L; 5 L

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - Luna Max
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for agricultural Workers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-11-12 16:29