Meteor

Meteor

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 88 % rézoxiklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/1091/2/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2024
 • Holder Industrias Químicas del Vallés S.A.

General Information

 • Distributor in Hungary Farmmix Csoport
 • Manufacturer Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 25 kg, 10kg, 1kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P312
  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-10 08:13