Mirador Xtra

Mirador Xtra

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 200 g/l azoxistrobin, 80 g/l ciprokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 46464/2004.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2021
 • Holder Adama Hungary Zrt.
 • Grace Period for Traders Nov 30, 2021
 • Grace Period for Customers Nov 30, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Adama Hungary Zrt.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation diszpergálható koncentrátum (DC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 liter, 10 liter, 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 200
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP3), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 17:05