Monsoon Active

Monsoon Active

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 10 g/l tienkarbazon-metil, 15 g/l ciproszulfamid, 31,5 g/l foramszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2507-1/2012.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2028
 • Holder Bayer CropScience S.A.S.
 • Holder's domestic representative Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Monsoon Active
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazásával a védősáv a felszíni vizektől és a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m-re csökkenthető.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-12-12 11:08