Mospilan 20 SG

Mospilan 20 SG

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/kg acetamiprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2883-1/2011
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2025
 • Holder Nisso Chemical Europe GmbH.
 • Holder's domestic representative Sumi Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Nippon Soda
 • Formulation vízoldható granulátum (SG)
 • Distribution Category I. kategória, II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging III. kat.: 2 g, 3 g, 4 g, II. kat.: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 120 g; I. kat.: 200 g, 1 kg, 1,5 kg, 5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1065 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Mospilan 20 SG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a szántóföldi kultúráknál 5 m, zöldségféléknél, dísznövényeknél 10 m, gyümölcs kultúráknál 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Légi permetezés esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 80 m, a nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű