Nativo 300 SC RO

Nativo 300 SC RO

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 100 g/l trifloxistrobin, 200 g/l tebukonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1182-1/2017
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Aug 31, 2024
 • Holder Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Nitrogénművek Zrt.
 • Manufacturer Bayer AG
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 2500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H361
  Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-03-25 12:12