Nemathorin 10 G

Nemathorin 10 G

Field of Use

 • Talajfertőtlenítő szer

Active Substances

 • 10 % fosztiazat

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 46139/2004
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Feb 28, 2026
 • Holder ISK Biosciences Europe N.V.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer ISK Biosciences Europe N.V.
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 4 kg, 10 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 230 mg/kg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
 • H-phrases EUH 070
  Szembe kerülve mérgező.
  EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, légzésvédő (FFP2SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, légzésvédő (FFP2SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg