Nevikén

Nevikén

Field of Use

 • Lemosó szer

Active Substances

 • 58 % paraffinolaj, 7 % poliszulfidkén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 12036/2002
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Corax –Bioner Biotechnológiai Zrt.
 • Manufacturer Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >3869 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 031
  Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P331
  TILOS hánytatni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg