Nexy DCo

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 570 g/kg Candida oleophila O törzse

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2952-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2026
 • Holder Agrauxine
 • Holder's domestic representative Lesaffre Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Ennolys
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging biomassza: 33 g, 99 g, 198 g, 330 g, 500 g; adalékanyag: 200 g, 600 g, 1,2 kg, 2 kg, 3 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >1,1 x 109 CFU/kg bw
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H334
  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P341
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P342 + P311
  Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP3), védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP3), védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-01-04 11:51