Nominee 400 SC - rizs

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 400 g/l bispyribac-nátrium

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1355-2/2022
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jun 1 – Jul 20, 2022
 • Customer Magyarországi Rizstermesztők és Feldolgozók Országos Szövetsége
 • Holder Magyarországi Rizstermesztők és Feldolgozók Országos Szövetsége

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Bayer AG
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 300 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Nominee 400 SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m, a szomszédos kultúráktól 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-07-15 15:26