Nonit

Nonit

Field of Use

 • Nedvesítő szer

Active Substances

 • 633 g/l dioktil-szulfoszukcinát Na só

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/1015/3/2008.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2029
 • Holder Agrokémia Sellye Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Arysta LifeScience Magyarország Kft.
 • Manufacturer Agrokémia Sellye Zrt.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 kg, 150 g, 500 g, 5 ml, 3 x 5 ml

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1000 > LD50 > 2000 mg/kg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P332 + P313
  Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha