Nuprid 600 FS red

Nuprid 600 FS red

Field of Use

 • Csávázószer (rovarölő)

Active Substances

 • 600 g/l imidakloprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/9973-1/2014
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2020
 • Holder Nufarm Hungária Kft.
 • Grace Period for Traders Dec 31, 2020
 • Grace Period for Customers Jul 31, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Nufarm Hungária Kft.
 • Manufacturer Nufarm Australia
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l, 8 l, 10 l, 20 l, 25 l, 200 l, 600 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1193 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) arcvédő, védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment (sowing) védőkesztyű