Olajos Rézkén

Olajos Rézkén

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 210 g/l kén, 420 g/l paraffinolaj, 90 g/l réz (rézoxiklorid)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 12306/2002
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2027
 • Holder Agroterm Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary FMC-Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Agroterm Kft.
 • Formulation vizes alapú szuszpo-emulzió (SE)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 0,25 liter; 0,5 liter; 1 liter; 5 liter; 10 liter; 20 liter; 1 m3

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2860 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFP3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg