Partyzan

Partyzan

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 50 g/l deltametrin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2631-2/2022
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date 2024-11-13
 • Holder INNVIGO Sp. z o.o.
 • Holder's domestic representative AgriDeal Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary AgriDeal Kft.
 • Manufacturer INNVIGO Sp. z o.o.
 • Formulation mikrokapszulás szuszpenzió (CS)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 ml, 120 ml, 250 ml, 275 ml, 312 ml, 318 ml,500 ml, 550 ml, 575 ml, 580 ml,1 l, 1.15 l, 1,16 l, 1,17 l, 1,185 l, 1,2 l, 5 l, 5,85 l, 5,88 l, 5,95 l, 5,95 l, 10 l, 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - DelCaps
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 75%-os elsodródás csökkentő szórófej használata mellett 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem-cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H334
  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P271
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P332 + P313
  Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, légzésvédő (A1P2), szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A1P2), védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-12-16 09:28