Pergado MZ

Pergado MZ

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 50 g/kg mandipropamid, 600 g/kg mankoceb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/207/2/2009
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 4, 2021
 • Holder Syngenta A.G.
 • Grace Period for Traders Oct 4, 2021
 • Grace Period for Customers Jan 4, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg, 10 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Pregado MZ
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szőlő esetében 15 m, 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!Paradicsom és fejes saláta esetében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 18:38