Peridiam Quality 107

Peridiam Quality 107

Field of Use

 • Csávázási segédanyag tapadásfokozásra

Active Substances

 • 150 g/l pigment red 112, 280 g/l lenmagolaj

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2043-3/2017
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 27, 2027
 • Holder Solvay Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Solvay Hungary Kft.
 • Manufacturer Rhodia Operations S.A.S.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 L, 10 L, 15 L, 200 L ,500 L, 1000 L

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 210
  Kérésre biztonsági adatlap kapható.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-24 12:31