Pictor PL

Pictor PL

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 200 g/l boszkalid, 200 g/l dimoxistrobin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/3976-2/2015
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Jan 31, 2022
 • Holder Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Nitrogénművek Zrt.
 • Manufacturer BASF
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 5 l, 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 500
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P202
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P271
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni.
  P303 + P352
  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P308 + P311
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P333 + P311
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő teljes álarc (A1B1P3), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő teljes álarc (A1B1P3), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-03-25 12:23