Pledge 50 WP

Pledge 50 WP

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 500 g/kg flumioxazin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 48213/2000
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2028
 • Holder Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Sumitomo Chemical Co.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5x80g, 2x400g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP2), munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP2), munkaruha, védőkesztyű