Pocok Tox MAX

Field of Use

 • Rágcsálóirtó szer

Active Substances

 • 75 mg/kg klórfacinon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/2620-2/2023
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jul 20 – Nov 16, 2023, Nov 17, 2023 – Mar 15, 2024, Mar 16 – Jul 13, 2024
 • Customer Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
 • Holder

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer
 • Formulation
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 40 kg; 700 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPr 1
  A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
  SPr 2
  A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére!
  SPr 3
  Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről! A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni!
 • H-phrases H300
  Lenyelve halálos.
  H310
  Bőrrel érintkezve halálos.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P262
  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
  P302 + P352 + P310
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz
  P304 + P340 + P310
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P361 + P364
  Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.