Pocok Tox - SzE

Field of Use

 • Rágcsálóirtó szer

Active Substances

 • 75 mg/kg klórfacinon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date 2020-06-08 - 2020-10-05, 2020-10-06 - 2021-02-02, 2020-11-10 - 2021-03-09, 2020-11-24 - 2021-01-31, 2021-01-01 - 2021-02-28, 2021-02-03 - 2021-05-03
 • Customer Albensis Trader Kft.
 • Holder

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer
 • Formulation
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 40 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPr 1
  A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
  SPr 2
  A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére!
  SPr 3
  Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről! A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni!
 • H-phrases H301
  Lenyelve mérgező.
  H312
  Bőrrel érintkezve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/....
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P362 + P364
  A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.