Profilux

Profilux

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 45 g/kg cimoxanil, 680 g/kg mankoceb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2860-1/2012
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2021-07-04
 • Holder Belchim Crop Protection N.V.
 • Holder's domestic representative Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders 2021-10-04
 • Grace Period for Customers 2022-01-04

General Information

 • Distributor in Hungary Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Manufacturer Cerexagri B.V.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 25 g, 125 g, 250 g, 0,5 kg 1,0 kg, 5 kg 10 kg, 20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Profilux
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növények estében 5 m, szőlőben 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/....
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2022-02-18 18:47