Proplant

Proplant

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 722 g/l propamokarb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 16451/2003
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2028
 • Holder Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg