Pyranica 20 WP

Pyranica 20 WP

Field of Use

 • Rovar- és atkaölő szer

Active Substances

 • 200 g/kg tebufenpirad

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 45368/1999
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Belchim Crop Protection N.V.
 • Holder's domestic representative Belchim Crop Protection Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Manufacturer Nihon Nohyaku
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category I. kategória, II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging II. kat.: 5 g, 10 g, 100 g, 250 g, I. kat.: 0,5 kg, 1 kg, 5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1803 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P271
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P301 + P312 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP2), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha