Qualy

Qualy

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 300 g/l ciprodinil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/942-1/2013
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2028
 • Holder Nufarm Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Nufarm Hungária Kft.
 • Manufacturer Adama Makhteshim Ltd.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 10 ml, 50 ml, 1 liter, 5 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Qualy
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől gyümölcsösben 20 m, szőlőben 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P202
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőszemüveg