Queen

Queen

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 50 g/l fenpikoxamid, 100 g/l protiokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2610-1/2022
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2027
 • Holder Corteva Agriscience Hungary Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Corteva
 • Manufacturer Corteva Agriscience International Sàrl
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 7.5 L, 10 L, 15 L, 20 L

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SPe 3 - Queen
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 10 m növényzettel borított (zárt gyep)! 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett 10 m növényzettel borított (zárt gyep) kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310
  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P332 + P313
  Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-11-11 11:34