Quickphos

Quickphos

Field of Use

 • Gázosító szer

Active Substances

 • 560 g/kg aluminium-foszfid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 48904/2000
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder UPL Holdings Coöperatief U.A.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer UPL Europe Ltd.
 • Formulation gázt kibocsájtó, tömörített tabletta/pellet
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 30 db t, 100 db t, 166 db t, 333 db t, 500 db t, 150 db p, 500db p, 833 db p, 1666 db p, 2500 db p

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 8,87 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H260
  Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H300
  Lenyelve halálos.
  H311
  Bőrrel érintkezve mérgező.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • P-phrases P223
  Nem érintkezhet vízzel.
  P232
  Nedvességtől védendő.
  P234
  Az eredeti csomagolásban tartandó.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P321
  Szakellátás (lásd ... a címkén).
  P335
  A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
  P370 + P378 - por, majd CO2
  Tűz esetén: oltásra ... használandó.
  P402 + P404
  Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), légzésvédő teljes álarc (B2P3), védőkesztyű, védőlábbeli