Rancona i-Mix

Rancona i-Mix

Field of Use

 • Csávázószer (gombaölő)

Active Substances

 • 20 g/l ipkonazol, 50 g/l imazalil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/980-1/2014
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2023
 • Holder UPL Holdings Coöperatief U.A.
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders Nov 30, 2023
 • Grace Period for Customers Feb 29, 2024

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer UPL Europe Ltd.
 • Formulation mikroemulzió (ME)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 liter, 5 liter, 20 liter, 100 liter, 200 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H360d
  Károsíthatja a születendő gyermeket.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment (sowing) védőkesztyű