Ranman Top

Ranman Top

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 160 g/l ciazofamid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/768-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2037
 • Holder ISK Biosciences Europe N.V.

General Information

 • Distributor in Hungary Certis Belchim BV
 • Manufacturer ISK Biosciences Europe N.V.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 50 ml; 100 ml; 200 ml; 250 ml; 500 ml; 1 liter; 2 liter; 5 liter; 10 liter; 15 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 3 - Ranman Top
  Szántóföldi növények, szabadföldi zöldségfélék, szabadföldi dísznövények ( 150 cm) A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m (75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén kezeletlen biztonsági övezet megtartása a nem mezőgazdasági földterülettől nem szükséges.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338 + P310
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű