RézOx

RézOx

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 630 g/kg rézoxiklorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2707-3/2015.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2026
 • Holder Gowan Crop Protection Ltd.

General Information

 • Distributor in Hungary AgriDeal Kft.
 • Manufacturer Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória, II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging II. kat.: 0,25 kg, 1 kg, I. kat.: 5 kg, 10 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Neoram 37,5 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 20 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
  SPe 8 - Neoram 37,5 WG
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P312
  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-25 11:00