Rlone Air - napraforgó állományszárítás

Rlone Air - napraforgó állományszárítás

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 374 g/l diquat-dibromid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/2030-1/2023
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Aug 17 – Sep 21, 2023
 • Customer Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
 • Holder Syngenta A.G.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta A.G.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 550 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Reglone Air
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 50 m, más mezőgazdasági kultúráktól 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H290
  Fémekre korrozív hatású lehet.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H372
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340 + P310
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers teljes álarc (A2P3), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators teljes álarc (A2P3), védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-23 08:59