Roslix

Roslix

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/l acetamiprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/284-2/2023
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Feb 28, 2033
 • Holder Nufarm Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Nufarm GmbH
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 600 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 220 liter, 640 liter, 1000 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300 - 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Carmadine
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a tavaszi káposztarepce, tavaszi, őszi gabonafélék esetén és burgonyánál 5 m, az őszi káposztarepcénél, kukoricánál 10 m (növényzettel borított), gyümölcs kultúránál 20 m (50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 15 m, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej egyidejű alkalmazásával tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - virágzó kult
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-02-15 14:22