Sercadis

Sercadis

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 300 g/l fluxapiroxad

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/8496-1/2016
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2028
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF S.E.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 3 ml,10 ml, 15 ml, 300 ml, 0,15 liter, 0,25 liter, 0,5 liter, 1liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Sercadis
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezet megtartása szükséges!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H362
  A szoptatott gyermeket károsíthatja.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P263
  A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-29 10:37