Sherpa Duo

Sherpa Duo

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 100 g/l cipermetrin, 300 g/l piperonil butoxid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1354-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2026
 • Holder SBM Développement S.A.S.
 • Holder's domestic representative Dr. Horn András

General Information

 • Distributor in Hungary Corteva
 • Manufacturer SBM Développement S.A.S.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,25 liter; 1 liter; 5 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPa 1 - Sherpa Duo
  Rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ezt, vagy az IRAC 3 A tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja [az előírt kezelésszám vagy időszakok]-nál többször/hosszabb ideig!
  SPa1
  Rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy szulfoxaflórt tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja az előírt kezelésszámnál többször!
  SPe 3 - Sherpa Duo
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Elsodródás csökkentő technológia nélkül: 80 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 40 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával 20 m.
  SPe 8 - Sherpa Duo
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-phrases EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-01-18 10:35