Spirox D

Spirox D

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 400 g/l spiroxamin, 50 g/l difenokonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/570-2/2019
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2029
 • Holder Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Arysta LifeScience Benelux Sprl.
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >300 mg/ttkg és
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Spirox
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-22 11:51