SteriClean Mag

SteriClean Mag

Field of Use

 • Fertőtlenítő szer

Active Substances

 • 0,51 g/l kálium-hipoklorit

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/758-1/2019
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Mar 31, 2029
 • Holder Pannon-Trade Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Pannon Trade Kft.
 • Manufacturer Pannon-Trade Kft.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 20 l, 1000 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - göngyöleg
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült csomagolóedény, tartály göngyölegként kezelendő.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-10 10:17