Sunflex 40 EC

Sunflex 40 EC

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 400 g/l bromoxinil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/198/3/2008.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Mar 14, 2021
 • Holder Adama Hungary Zrt.
 • Grace Period for Traders Aug 31, 2021
 • Grace Period for Customers Sep 14, 2021

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Adama Agricultural Solutions Ltd.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 literes kanna

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 552 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 10
  Kevésbé tűzveszélyes
  R 20/21/22
  Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R 36/38
  Szem- és bőrizgató hatású
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
  R 63
  A születendő gyermeket károsíthatja
 • S-phrases S 16
  Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Bromotril 40 EC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 méter (légi kezelés esetén 10 méter) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében más mezőgazdasági kultúráktól és a nem mezőgazdasági földterülettől 5 méter (légi kezelés esetén 20 méter) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P201
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P243
  Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P331
  TILOS hánytatni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 16:45