Systhane 20 EW

Systhane 20 EW

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 200 g/l miklobutanil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/6845-1/2016
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2021
 • Holder Dow AgroSciences Hungary Kft.
 • Holder's domestic representative DowDuPont
 • Grace Period for Traders Nov 30, 2021
 • Grace Period for Customers Nov 30, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary Corteva
 • Manufacturer Dow AgroSciences Ltd.
 • Formulation olajemulzió vizes fázisban (EW)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,2 l, 1 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 3749 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Systhane 20 EW
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől alma, körte, cseresznye és meggy ültetvényekben 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Szőlő ültetvényben 5 m, egyéb szabadföldi kultúrákban 10 m kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezet megtartása szükséges!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 066
  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P263
  A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P337 + P313
  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 17:00