Tekphos

Tekphos

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 560 g/kg aluminium-foszfid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 46687/2004.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2027
 • Holder Detia Freyberg GmbH.
 • Holder's domestic representative Bio-Kalibra Környezetgazdálkodási Mérnöki Tanácsadó Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bio-Kalibra Környezetgazdálkodási Mérnöki Tanácsadó Kft.
 • Manufacturer Detia Freyberg Produktion GmbH
 • Formulation kész kiszerelésű, gázt kibocsájtó, tömörített tabletta, pellet
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 8,87 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 029
  Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
  EUH 032
  Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H260
  Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
  H300
  Lenyelve halálos.
  H311
  Bőrrel érintkezve mérgező.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H330
  Belélegezve halálos.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • P-phrases P223
  Nem érintkezhet vízzel.
  P232
  Nedvességtől védendő.
  P234
  Az eredeti csomagolásban tartandó.
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352 + P312
  Ha bőrre kerül: lekefélés vagy letörlés száraz textíliával. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
  P304 + P340 + P310
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P305 + P351 + P338 + P310
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.
  P321
  Szakellátás (lásd ... a címkén).
  P335
  A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
  P370 + P378 - por, majd CO2
  Tűz esetén: oltásra ... használandó.
  P402 + P404
  Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators gumicsizma (PVC), izolációs légzésvédő készülék, kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), légzésvédő teljes álarc (B2P3), védőkesztyű (vinil, PVC, neoprén)