TMA kártya

TMA kártya

Field of Use

 • Csalogató és rovarfogó csapda

Active Substances

 • 36 w/w% ammónium-acetát, 13 w/w% Trimetilammónium-klorid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/3348-1/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2031
 • Holder Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Süsbin S.A.
 • Formulation
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 12 mm x 9 mm

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose nem értelmezhető
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-03 10:23