Topsin-M 70 WDG

Topsin-M 70 WDG

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 700 g/kg tiofanát-metil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/697/2/2010
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 19, 2021
 • Holder Nisso Chemical Europe GmbH.
 • Grace Period for Traders Sep 1, 2021
 • Grace Period for Customers Oct 19, 2021

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Taminco
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 20 g, 200g, 1 kg, 5kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >1671 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), félálarc (FFP3D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-02-18 18:49