Tropotox

Tropotox

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 438 g/l MCPB Na

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 12053/1993.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Oct 31, 2024
 • Holder Nufarm UK Limited
 • Holder's domestic representative Nufarm Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Nufarm Hungária Kft.
 • Manufacturer Nufarm UK Ltd.
 • Formulation folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 l, 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 500-2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő, sav elleni védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő, sav elleni védőszemüveg