Vargas

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 18 g/l abamektin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/5409-1/2013.
 • Authorization Level Származtatott engedély
 • Expiry Date Apr 30, 2029
 • Holder Albaugh TKI d.o.o.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Rotam Agrochem. Co. Ltd.
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 671,4 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Safran
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett!
  SPe 8 - Safran
  Méhekre kifejezetten kockázatos! Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban és az azt megelőző 3 napon belül nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H332
  Belélegezve ártalmas.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű

Reference Product

Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-22 13:09