Zantara

Zantara

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 166 g/l tebukonazol, 50 g/l bixafén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/7234-1/2011
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2024
 • Holder Bayer AG
 • Holder's domestic representative Bayer Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Bayer Hungária Kft.
 • Manufacturer Bayer AG
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,5 liter, 1 liter, 3 liter, 5 liter, 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000-5000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Zantara
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! Légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m, a szomszédos kultúráktól 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H315
  Bőrirritáló hatású.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P403 + P233
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP2), munkaruha, szemvédő, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-11-11 09:41