Affirm

Affirm

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 9,5 g/kg emamektin-benzoát

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/2507/2/2009.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. okt. 4.
 • Tulajdonos Syngenta A.G.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Syngenta Kft.
 • Készítmény gyártó Syngenta
 • Formuláció vízoldható granulátum (SG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 250 g; I. kat.: 1 kg; 5 kg; 10 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Korlátozva

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Affirm
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett! A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej esetén 10 m, 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett 20 m kezel
  SPe 8 - Affirm
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H373
  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek munkaruha, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak munkaruha, védőkesztyű