Alcoban WG

Alcoban WG

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 70 % ditianon

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/979-1/2021
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2029. márc. 31.
 • Tulajdonos BASF AGRO B.V.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Agrometry Kft.
 • Készítmény gyártó BASF Agro B.V.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 g; 20 g; 50 g; 100 g; 500 g 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 10 kg; 25 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 273 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Delan 700 WG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Borszőlő: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 20 m zárt gyep, 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep. Almatermésűek: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 35 m (ebből 20 m zárt gyep), 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 25 m (ebből 20 m zárt gyep); 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 20 m zárt gyep. Cseresznye, meggy, nektarin, őszibarack: elsodródás csökkentő technológia nélkül - 40 m (ebből 20 m zárt gyep), 50%-os elsodródás csökkentő technológiával - 30 m (ebből 20 m zárt gyep); 75%-os elsodródás csökkentő technológiával - 25 m (ebből 20 m zárt gyep).
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H301
  Lenyelve mérgező.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
  H318
  Súlyos szemkárosodást okoz.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-04-09 14:47