Banarg

Banarg

Rendeltetés

 • Növekedésszabályozó készítmény

Hatóanyag összetétel

 • 40 g/kg etilén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/1367-2/2017
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2028. aug. 31.
 • Tulajdonos Linde Gáz Magyarország Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Linde Gáz Magyarország Zrt.
 • Készítmény gyártó Linde AG
 • Formuláció egyéb
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 50 l (200 bar)

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) nem releváns
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H280
  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
  H336
  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • P-mondatok P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P314
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P377
  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P410 + P403
  Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-10-27 12:00