Biocera fasebkezelő és oltóviasz

Biocera fasebkezelő és oltóviasz

Rendeltetés

 • Fasebkezelő és oltóviasz

Hatóanyag összetétel

 • 450 g/kg denaturált szesz, 233 g/kg fenyőgyanta, 103 g/kg marhafaggyú, 39,5 g/kg méhviasz, 21 g/kg növényolaj, 3,5 g/kg vas(III)-oxid (hematit)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/20857-1/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2029. dec. 31.
 • Tulajdonos Szolvegy Vegyipari Kft

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Szolvegy Vegyipari Kft.
 • Készítmény gyártó Szolvegy Kft.
 • Formuláció paszta (PA)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 100 g, 200 g, 1 l, 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >7060 mg/ ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H226
  Tűzveszélyes folyadék és gőz.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P233
  Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P370 + P378 - ABC por, CO2
  Tűz esetén: Az oltáshoz ABC porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó használandó
  P403 + P235
  Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, szemvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-02-24 11:24