Bordóilé + Kén Neo SC

Bordóilé + Kén Neo SC

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 215 g/l bordói keverék, 290 g/l kén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 16081/2003.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. szept. 30.
 • Tulajdonos Agroterm Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó FMC-Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Agroterm Kft.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 0,5 liter, 1 liter, I. kat.: 5 liter, 20 liter, 1 m3

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 10000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Igen
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - virágzó kult
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H319
  Súlyos szemirritációt okoz.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P305 + P351 + P338
  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek permetező arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak permetező arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg